La rigorositat creixent de les lleis europees destinades a reduir la contaminació i les emissions ha portat a la necessitat d’adoptar tecnologies innovadores i nous sistemes. A mesura que les regulacions Euro han esdevingut més estrictes, els fabricants d’automòbils han explorat una varietat d’opcions per complir aquestes directrius. Entre aquestes solucions, AdBlue ha emergit com un dels mètodes més efectius recentment. Aquest additiu juga un paper crucial en la minimització de les emissions perjudicials que alliberen les fuites dels vehicles dièsel.

Què és l’AdBlue?

L’AdBlue és un líquid utilitzat als vehicles dièsel per reduir les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) que són alliberades pels motors durant el seu funcionament. Aquest líquid es compon principalment daigua desmineralitzada i urea (32.5%). No és un combustible ni un additiu per a combustible, sinó que s’emmagatzema en un dipòsit separat al vehicle i s’utilitza en un sistema específic de posttractament de gasos d’escapament.

Com funciona?

El funcionament de l’AdBlue es basa en la tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction o Reducció Catalítica Selectiva). Quan es generen els gasos d’escapament, abans que siguin alliberats a l’atmosfera, passen pel sistema SCR. Aquí és on l’AdBlue s’injecta al flux dels gasos d’escapament. Sota l’alta temperatura de la fuita, la urea a l’AdBlue es descompon en amoníac i diòxid de carboni. L’amoníac (NH₃) és el component actiu que, en entrar en contacte amb el catalitzador SCR, reacciona amb els òxids de nitrogen i els converteix en nitrogen (N₂) i el vapor d’aigua (H₂O), que són compostos molt menys nocius.

Per què serveix?

El propòsit principal de l’AdBlue i la tecnologia SCR és reduir significativament les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), que són perjudicials tant per a la salut humana com per al medi ambient. Els òxids de nitrogen contribueixen a la formació de smog i pluja àcida i poden agreujar problemes respiratoris com l’asma. En utilitzar AdBlue, els vehicles dièsel poden complir les estrictes normatives mediambientals sobre emissions, com les Euro 6 a Europa, millorant així la qualitat de l’aire i contribuint a un entorn més net.