Segurament que alguna vegada t’has preguntat mentre fas provisió de benzina al cotxe si la qualitat de la benzina influeix en el rendiment del meu vehicle. Avui aclarirem aquest dubte, i a explorar com i per què la qualitat del combustible pot tenir un impacte significatiu en el teu vehicle.

Primer definirem què entenem per “qualitat” de la gasolina. En termes generals, quan parlem de la qualitat de la benzina ens referim al seu octanatge, és a dir, la resistència del combustible a la detonació. Com més alt és l’octanatge, més resistent és la benzina a la detonació prematura, cosa que permet una combustió més eficient.

A més, la qualitat també es pot mesurar per la seva puresa i l’absència de contaminants, que poden fer malbé els components del motor a llarg termini.

La qualitat de la gasolina, com influeix al cotxe?

La qualitat del combustible que utilitzes pot tenir un impacte considerable en tres àrees principals: rendiment del motor, eficiència del combustible i longevitat del vehicle.

Rendiment del Motor

Un combustible d’alta qualitat pot millorar el rendiment del motor en permetre una combustió més eficient. Això és degut al fet que les gasolines de major qualitat sovint tenen un major octanatge, cosa que pot resultar en una major potència de sortida i una resposta més suau del motor.

Eficiència del Combustible

L’eficiència del combustible, o quan pots conduir amb un litre de benzina, també es pot veure afectada per la qualitat del combustible. Un combustible d’alta qualitat i alt octanatge pot permetre una combustió més completa, cosa que pot resultar en un major rendiment del combustible.

Longevitat del Vehicle

L’ús d’un combustible d’alta qualitat pot perllongar la vida útil del cotxe. Les impureses i els contaminants presents a la gasolina de baixa qualitat poden acumular-se al sistema de combustible i causar desgast i dany a llarg termini.